EPMC CONSULTING asistență tehnică

Experiența noastră în managementul proiectelor precum și specializările tehnice ale experților din echipa noastră ne-a permis să acordăm servicii complexe de asistență tehnică pentru mari proiecte de infrastructură în managementul deșeurilor, energii regenerabile, reabilitare de situri contaminate, termoficare și infrastructură de apă și apă uzată.

domenii distincte

de județe în care EPMC a gestionat și derulează proiecte

de specialiști implicați

Serviciile EPMC includ:

 • Design de proiect și elaborarea aplicației de finanțare
 • Consultanță tehnică și de management în implementarea proiectului
 • Elaborarea studiilor de fezabilitate, inclusiv a documentațiilor necesare obținerii avizelor etc.
 • Elaborarea Proiectelor tehnice și asistență din partea proiectantului pentru realizarea investițiilor
 • Supervizarea lucrărilor
 • Studii tehnice specifice
 • Consultanță în realizarea procedurilor de achiziții publice, inclusiv pentru contracte de lucrări și pentru contracte de delegare prin concesiune a serviciilor comunitare de utilități publice

Domenii:

 • DEȘEURI ȘI ECONOMIE CIRCULARĂ
 • APĂ ȘI APĂ UZATĂ
 • SCHIMBĂRI CLIMATICE – INUNDAȚII
 • SCHIMBĂRI CLIMATICE – EROZIUNE COSTIERĂ
 • EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
 • ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE
 • SOL – SITURI CONTAMINATE
 • BIODIVERSITATE
 • CONSULTANȚĂ PENTRU DERULAREA PROCEDURILOR DE MEDIU
 • CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT – ACHIZIȚII PUBLICE
 • CONSULTANȚĂ ÎN ELABORAREA UNOR PROPUNERI LEGISLATIVE – FUNDAMENTAREA POLITICILOR ȘI STRATEGIILOR

În cadrul acestor proiecte sunt mobilizați experți cu diferite specializări, precum ingineri de mediu, experți de mediu, ingineri proiectanți cu diferite specializări, diriginți de șantier, economiști, juriști etc.

Peste 16 ani de activitate

Asistența tehnică are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a fondurilor europene structurale și de investiții, în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor asumate ca stat membru al Uniunii Europene.

Utilizând experienţa noastră în domeniul proiectelor complexe de mediu, EPMC Consulting furnizează servicii de asistență tehnică pentru proiecte de infrastructură în domenii ca deșeuri și economie circular, apă și apă uzată, schimbări climatice – inundații și eroziune costieră, eficiență energetică, energie din surse regenerabile – biomasă, geotermal, eoliană – refacerea siturilor contaminate, creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

DETALII SERVICII:

1. Managementul deșeurilor
 • Consultanță tehnică privind prognoze de generare a deșeurilor; 
 • Identificarea și analiza de opțiuni tehnice, financiare și instituționale pentru sisteme de management al deșeurilor; 
 • Dezvoltarea capacității instituționale a beneficiarilor; 
 • Elaborarea de documentații tehnice necesare obținerii actelor de reglementare pentru sistemele de management al deșeurilor; 
 • Consultanță de specialitate privind conformarea cu legislația în domeniu;
 • Asistență în implementarea proiectelor – de la managementul proiectului până la delegarea serviciilor de salubrizare. 
2. Energii regenerabile
În ciuda contextului european si național de stimulare a investițiilor în domeniul energiei regenerabile, în virtutea combaterii schimbărilor climatice și a independenței energetice, pentru reușita oricărui proiect, identificarea modalităților prin care resorturile funcționale ale investitiei propuse pot sa rezoneze cu exigențele principiilor de integrare peisagistică si de protecție a mediului, rămâne o condiție esențială. În acest context, societatea noastră poate oferi următoarele servicii:

 • Întocmirea dosarelor de finanțare pentru obținerea de fonduri nerambursabile;
 • Asistență în implementarea proiectelor;
 • Consultanță tehnică privind selectarea locațiilor optime pentru investiții, care să corespundă atât criteriilor tehnice, dar și celor de mediu (biodiversitate, peisaj, comunități umane etc.);
 • Elaborarea studiilor necesare în vederea obținerii actelor de reglementare în domeniul mediului (aviz de mediu, acord de mediu, autorizație de mediu, aviz Natura 2000).
3. Reabilitare situri contaminate
 • Identificarea arealelor potențial contaminate, prelevarea probelor de laborator, identificarea indicatorilor fizico-chimici necesari a fi analizați prin laboratoare autorizate/acreditate; în funcție de rezultatele analizelor de laborator cartarea siturilor contaminate în arealele cu același tip de poluare; 
 • Identificarea metodelor de remediere și adaptarea acestora la specificul amplasamentului și la natura poluării; integrarea analizelor fizico-chimice și metodelor de remediere în documentația aplicației de finanțare (cerere de finanțare, studiul de fezabilitate, proiect tehnic, documentația de obtinere a avizelor menționate prin Certificatul de Urbansim);
 • Consultanță de specialitate în realizarea procedurilor de achiziție publică pentru contractele de lucrări ( executarea lucrărilor de decontaminare) și pentru contractele de supervizare a executării lucrărilor.
4. Termoficare
 • Acordarea de asistență tehnică Unității de  Management a Proiectului și Unității de Implementare a Proiectului în managementul efectiv pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, inclusiv în stabilirea manualului de proceduri pentru Unitatea de Management a Proiectului și pentru Unitatea de Implementare a Proiectului;
 • Revizuirea strategiei privind sistemul de termoficare și Revizuirea Master Plan-ului;
 • Acordarea de asistență tehnică în proiectarea și implementarea strategiilor de informare publică în legatură cu reabilitarea sistemului de termoficare, inclusiv serviciile de publicitate.
5. Infrastructură de apă și apă uzată
 • Elaborare studii de fezabilitate;
 • Elaborare aplicații de finanțare;
 • Elaborare proiecte tehnice și documentații de atribuire;
 • Supervizarea lucrărilor;
 • Studii de tratabilitate, calitatea apelor uzate;
 • Strategii pentru utilizarea nămolurilor rezultate din procesul de epurare;
 • Strategii de management a apelor uzate industriale.