EPMC CONSULTING management de proiect

Câștigarea unei competiții de proiecte înseamnă doar începutul celei mai dificile etape din viața unui proiect: implementarea acestuia. În această etapă se validează modalitatea de dezvoltare a proiectului. Echipa noastră este alături de clienți în implementarea proiectelor atât în ceea ce privește aspectele de management eficient al acestuia, cât și în ceea ce privește respectarea cerințelor finanțatorului.

contracte de management de proiect

de specialiști multidisciplinari implicați

de județe unde EPMC derulează contracte de consultanță

Principii de management de proiect aplicate de EPMC Consulting

Managementul unui proiect de infrastructură este un proces dinamic de planificare, organizare, monitorizare și control al tuturor aspectelor unui proiect, precum și motivarea tuturor celor implicați pentru a realiza în siguranță obiectivele proiectului, în limita timpului, costurilor prestabilite și a criteriilor de performanță asumate.

Implementarea unui proiect cu finanțare europeană presupune o relație permanentă între finanțator și beneficiar, iar rolul consultantului intervine tocmai în vederea asigurării sprijinului managerial pentru gestionarea lui și ducerea la bun sfârșit.

Echipa noastră asigură:

 • îndeplinirea condițiilor din contractul de finanțare,
 • comunicarea cu autoritatea de management, respectiv organismele de la nivel regional,
 • dezvoltarea unui sistem corespunzător de urmărire, monitorizare și raportare a progresului serviciilor și lucrărilor, atât în perioada de executie, cât și pe perioada de garanție, astfel încât acesta sa fie în concordanță cu cerintele și formatul impus de contractul de finanțare și sistemul de management al informației MySMIS;
 • vizite periodice la amplasamentele lucrărilor, pentru a analiza progresul contractelor de lucrări și de a observa eventualele nereguli sau abateri față de prevederile contractuale, în vederea elaborarrăii de puncte de vedere fundamentate/raportări,
 • verificarea rapoartelor periodice transmise de către antreprenori,
 • analiza documentațiilor tehnice pregătite de către antreprenorii contractelor de lucrări – antreprenorii contractelor de lucrări tip proiectare – execuție vor prezenta spre aprobare beneficiarului proiecte tehnice, documentații pentru autorizarea construirii și detalii de execuție, în timp ce antreprenorii contractelor de lucrări tip execuție vor transmite detalii de execuție pentru lucrările care necesită adaptare la teren și la echipamentele ofertate, precum și documentații tehnice anexate ca justificare pentru eventualele propuneri de modificare din partea acestora; rolul consultantului este de a pregăti câte un raport de analiză a documentațiilor elaborate de antreprenori,
 • suport în elaborarea cererilor de rambursare și de plată, precum și a clarificărilor sau a punctelor de vedere în situația în care finanțatorul declară anumite cheltuieli neeligibile,
 • managementul tuturor contractelor din cadrul proiectului și elaborarea corespunzatoare, din punct de vedere calitativ, a tuturor rapoartelor sau a notificărilor și a propunerilor de acte adiționale la contractul de finanțare al proiectului.

Peste 16 ani de activitate

În cazul proiectelor complexe, de infrastructură, care presupun implementarea de contracte de lucrări sau contracte de furnizare de echipamente, oferim consultanță completă pentru toate etapele activităților – de la coordonarea activităților, asigurarea încadrării în buget, cu respectarea indicatorilor prestabiliți, la monitorizarea respectării termenelor din cadrul proiectului și la gestionarea relației cu antreprenorii, respectiv supervizorii lucrărilor.

În cuvinte mai puține, echipa noastră își pune experiența în domeniu la dispoziția clienților pentru rezolvarea multor aspecte care țin de relația cu finanțatorul și pentru a ușura „munca cu hârtiile”, inerentă unui proiect finanțat din fonduri publice. Cel mai important, ne asigurăm de respectarea legislației permanent în actualizare și a condițiilor contractului de finanțare, astfel încât finanțarea propriu-zisă a proiectului să fie realizată integral.

PAȘII PROIECTULUI:

1. Implementarea proiectului
 • Analiza condițiilor contractului de finanțare și alcătuirea agendei de raportări și a altor conditionalități contractuale;
 • Planificarea detaliată a activităților;
 • Ajustarea organizării resurselor, dacă este cazul (fișe de post, organizare, realocări, estimarea detaliată a muncii depuse în proiect); 
 • Planificarea financiară detaliată, inclusiv a calendarului de încasări și plăți și corelarea cu graficul de rambursare a creditului (dacă este cazul);
 • Organizarea administrativă a proiectului (arhivă, corespodență, formate, asigurarea conformării cu cerințele obligatorii ale finanțatorului pentru informare și publicitate);
 • Consultanță în stabilirea unui sistem de coordonare, monitorizare și raportare în cadrul proiectului adecvat pentru client și în concordanță cu cerințele finanțatorului;
 • Stabilirea procedurilor de achiziție proprii programului de finantare;
 • Pregătirea vizitelor de monitorizare a finanțatorului și menținerea relației cu finanțatorul (corespondență, informări, ajustări, etc.).
 • Realizarea unui sistem de raportare financiară adecvat cerințelor finanțatorului, realizarea cererilor de plată sau a cererilor de rambursare;
 • Documentarea îndeplinirii contractelor proiectului (de exemplu procese verbale de recepție, punere în funcțiune, etc.).
2. Închiderea proiectului
Închiderea proiectului reprezintă un moment important pentru asigurarea unor elemente precum:

 • Atingerea rezultatelor estimate o dată cu finalizarea activităților proiectelor;
 • Respectarea termenelor stabilite la nivel de proiect; 
 • Respectarea procedurilor și termenelor necesare condiționate de contractul de finanțare (de exemplu data ultimelor plăți acceptate); 
 • Raportările necesare pentru finalizarea proiectului; 
 • Verificarea atingerii indicatorilor și îndeplinirii scopului proiectului și asigurarea existenței documentelor justificative/doveditoare necesare – acestea sunt elemente care, nerealizate, pot duce la returnarea parțială sau integrală a finanțării nerambursabile;
 • Evaluarea finală a proiectului;
 • Aspecte administrative: arhivarea proiectului, eliberarea garanțiilor contractorilor, eventuale plăți finale (de exemplu audit);
 • Instruirea Beneficiarului cu privire la obligațiile de raportare și monitorizare în perioada post implementare (raport de durabilitate, plan de operare a investiției etc.).
3. Activități post-implementare
 • Monitorizarea valorilor indicatorilor de rezultat/performanță;
 • Transmiterea anuală a rapoartelor privind durabilitatea investiției și după caz, menținerea locurilor de muncă;
 • Pregătirea vizitelor de monitorizare anunțate.