DESPRE NOI echipa

Exigența lucrului bine făcut este valoarea centrală a echipei EPMC Consulting. Provocarea de a găsi mereu soluţii și experienţa dobîndită pe parcursul anilor ne ajută nu doar să evităm obstacole, ci să fim proactivi și orientați spre soluții. Adăugăm pasiunea și complexitatea muncii unei echipe de 22 de consultanți și a colaboratorilor cu competențe multidisciplinare și am definit modul în care EPMC Consulting operează.

Liderul echipei EPMC Consulting este Cristina Corpodean. Cristina a fondat EPMC Consulting în anul 2008, după o lungă perioadă în care a profesat ca dascăl şi a inspirat şi călăuzit generaţii de tineri. Cristina îşi conduce compania după aceleaşi principii după care şi-a ghidat elevii către succes: muncă, perseverenţă, atenţie şi dăruire.

În cei peste 14 ani de activitate, EPMC Consulting şi-a câştigat reputaţia atât prin proiectele de anvergură în care a fost implicată, cât şi prin soluţiile găsite la probleme complexe şi stringente în relația cu clienții.

EPMC Consulting are 22 de angajați la sediul central din Cluj-Napoca și la cele două birouri de proiecte de asistență tehnică pentru management de proiect și supervizare de lucrări (Petroșani și Constanța), la care se adaugă peste 130 de colaboratori din domenii diverse ca: protecția mediului, managementul deșeurilor municipale și economie circulară, infrastructură de apă și apă uzată, biodiversitate și managementul ariilor naturale protejate, supervizare de lucrări, schimbări climatice, eficientă energetică și energii regenerabile, finanțări, managementul contractelor de finanțare, achiziții publice, juridic – institutional, proiectare, ecologie, geodezie și hidrotehnică.

Echipa internă de consultanți are experiență practică relevantă în teoria și în practicile de reglementare din domeniul salubrizării (colectarea și transportul separat a deșeurilor municipale, sortarea, tratarea și eliminarea acestora, măturatul, spălatul și stropitul căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căi publice, dezinsecția, dezinfecția și deratizarea la obiectivele de pe domeniul public și pivat) și a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, acordând permanentă atenție schimbărilor legislative și abordărilor strategice sectoriale, fiind familiarizați cu practicile curente stabilite de Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare și Utilitate Publică, precum și cu ghidurile strategice elaborate de JASPERS în ceea ce priveste activitatea operatorilor privați din domeniile menționate.

Peste 16 ani de activitate

Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.

Departamentele noastre

 • Protecția mediului și biodiversitate
 • Finanțări – aplicații de finanțare, asistenţă tehnică pentru management de proiect, achiziții publice și asistență tehnică în documentații de atribuire a contractelor de servicii, lucrări și furnizare produse
 • Proiectarea și supervizarea lucrărilor de infrastructură
 • Administrativ
  Suntem prezenți în următoarele domenii:

  Deșeuri și economie circulară

  Domeniul deșeurilor municipale este unul din principalele domenii în care ne-am specializat, începând cu prima perioadă de programare 2007-2013, ulterior aderării României la Uniunea Europeană. Am fost prezenți în multe județe din România, cu scopul de realizare a primelor sisteme de management integrat a deșeurilor. În perioada de programare 2014-2020 am continuat cu elaborarea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și cu pregătirea unor proiecte de SMID-uri. 2021-2027 este programarea în care se etapizează unele din proiectele noastre.

  Apă și apă uzată

  Suntem implicați, în calitate de consultanți pentru scrierea și mamangementul proiectului, precum și supevizarea lucrărilor, în pregărirea și implementarea unor proiecte regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj-Sălaj, Dâmbovița, Călărași-Ialomița și din zona Valea Jiului.

  Schimbări climatice – Inundații

  Avem calitatea de lider de asociere sau de asociat în cadrul unor contracte de servicii de pregătire a studiilor de fezabilitate, a aplicaţiilor de finanţare (dosar complet, inclusiv analiza instituţională, analiză cost-beneficiu, analiza privind schimbările climatice, evaluarea impactului asupra mediului, studiu privind impactul asupra corpurilor de apă, etc), a proiectelor tehnice și a documentaţiilor de atribuire aferente unor investiții de apărare împotriva inundațiilor în administrațiile bazinale de apă de pe teritoriul României.

  Schimbări climatice – Eroziune costieră

  Eroziunea litoralului românesc la Marea Neagră reprezintă un real risc pentru mediu și, fără a se fi luat măsuri concrere de intervenție, retragerea liniei țărmului ar fi putut avea efecte devastatoare de mediu, sociale și economice. Proiectul major derulat de Administrația Națională Apele Române, Reducerea eroziunii costiere Faza II 2014-2020, în cadrul căruia EPMC Consulting realizează servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție, pentru toate cele 11 contracte, reprezintă o provocare și o bună oportunitate pentru a ne alătura eforturilor României de a combate eroziunea la Marea Neagră și de a proteja turismul în zonă, proprietatea privată și biodiversitatea marină și a zonelor umede. Rolul EPMC Consulting în proiectul în valoare de 3,805,641.720,80 lei este acela de supervizor (diringinție de șantier) pentru implementarea cu succes a investițiilor și prevederilor finanțării publice obținute de Apele Române și, deci, pentru finalizarea cu succes din punct de vedere a calității, costurilor și perioadei de timp a contractelor de lucrări.

  Eficiență energetică

  Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și retehnologizarea sistemelor centralizate de termoficare este un domeniu în care am activat atât în finanțarea POS Mediu 2007-2013, cât și în POIM 2014-2020.

  Energie din surse regenerabile

  Contextul european si național de stimulare a investițiilor în domeniul energiei regenerabile în vederea combaterii schimbărilor climatice și asigurării independenței energetice a consumatorilor, ne-a oferit nouă oportunitatea de a face demersurile pentru finanțarea unor priecte de valorificare a resurselor regenerabile (biomasă, geotermal).

  Sol – Situri contaminate

  Reabilitarea și decontaminarea unor terenuri poluate istoric (din zona combinatelor siderurgice închise la finalul anilor 1990) a fost o provocare pentru România, încă de la momentul aderării la Uniunea Europeană. În perioada de finanțare 2007-2013, am identificat două areale (situri industriale poluate) contaminate, cărora le-am furnizat servicii de reabilitare și pregătirea pentru noi activități economice. În perioada actuală de finanțare, continuăm implicarea în acest domeniu și elaborăm aplicația de finanțare aferentă închiderii și reabilitării unui depozit de deșeuri industriale periculoase.

  Biodiversitate

  Preocupările crescute cu privire la protejarea şi conservarea speciilor de faună şi floră şi a habitatelor naturale, după aderarea României la Uniunea Europeană, deopotrivă cu nevoile de adaptare a legislaţiei naționale la cerinţele comunitare, sunt transpuse în servicii de evaluare permanentă a impactului pe care programele, proiectele și, în general, orice activitate economică le-ar putea avea asupra biodiversității.

  Consultanță pentru derularea procedurilor de mediu

  EPMC are ca obiect de activitate esential consultanța integrată în domeniul protecției mediului și al gospodăririi apelor, în vederea obținerii actelor de reglementare, la care se adaugă consultanța operativă în perioada de funcționare a investițiilor (noutăți legislative, raportare, audit de mediu etc.).

  Consultanță în management de proiect - Achiziții publice

  Ne adresăm autorităților contractante și entităților contractante care organizează proceduri de achiziție, cu servicii care se derulează pe tot parcursul acestora, până la semnarea contractelor.

  Consultanță în elaborarea unor propuneri legislative - Fundamentarea politicilor și strategiilor

  Suntem prezenți și în consultanța pentru elaborarea unor propuneri legislative bazate pe analize privind aplicarea instrumentelor economice din domeniul gestionării deșeurilor municipale și al economiei circulare, la nivel national, pentru modificări la nivelul mecanismelor tarifare și financiare aplicate în România, pentru atingerea țintelor de economie circulară, în baza modelelor de succes de la nivelul Uniunii Europene.