Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii

26.10.2017 | Echipa EPMC

Denumirea beneficiarului

 • S.C. EPMC Consulting S.R.L.
 • Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 11
 • E-mail: office@epmc.ro; Telefon/fax.: 0264/411894; www.epmc.ro
 • Persoană de contact: Ioana Cămărășan, responsabil informare și conștientizare
 • Titlul proiectului

  “Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI 0263 Valea Ierii” cod SMIS 103698″

  • Valoarea totală a finanțării: 3.344.286,32 lei
  • Contribuția financiară UE: 2.565.759,82 lei
  • Contribuția financiară din bugetul național: 452.781,14 lei
  • Data începerii proiectului: 1 noiembrie 2017
  • Data finalizării proiectului: 31 octombrie 2021

  Locul de implementare

  Pe întreg teritoriul ariei de protecţie ROSCI0263 Valea Ierii, din judeţul Cluj, în regiunea Nord-Vest, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Valea Ierii și Băișoara.

  Situl Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii este parte componentă a masivului Gilău-Muntele Mare, în cadrul Munţilor Apuseni. Aria naturală protejată se desfășoară pe teritoriul comunelor Valea Ierii (33%) și Băișoara (12%), având o suprafaţă de 6.289 ha, conform Formularului Standard Natura 2000 actualizat în anul 2016, și este reprezentat în teren în proporţii ridicate de păduri de foioase, amestec de foioase și conifere și păduri de conifere.

  Rezumatul proiectului

  Proiectul vizează implementarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii. Aria naturală protejată a fost declarată sit de importanţă comunitară prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare. În momentul declarării zonei ca arie naturală protejată, avea o suprafaţă de 6.194 ha, dar, în anul 2011, conform unor revizuiri ale formularelor standard, suprafaţa sitului ajunge la 6.302 ha. În prezent, formularul standard actualizat al ROSCI0263 Valea Ierii (în luna februarie 2016), suprafaţa este de 6.289 ha.

  Planul de management a fost elaborat în cadrul proiectului SINCRON – Sistem Integrat de Management și Conștientizare în România a Reţelei Natura 2000, elaborat de S.C. TeamNet International S.A. prin Programul Operaţional Mediu – Axa prioritară 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii, beneficiar fiind Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Planul de management a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.130/16.06.2016 privind aprobarea Planului de Management și Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii, publicat în Monitorul Oficial nr. 717/16.09.2016.

  Obiectivele de conservare ale ROSCI0263 Valea Ierii sunt: speciile lup Canis lupus, urs Ursus arctos, râs Lynx lynx, vidră Lutra lutra, triton comun transilvănean Triturus (Lissotriton) vulgaris ampelensis, buhai de baltă cu burta galbenă Bombina variegata, zglăvoc Cottus gobio, chișcar Eudontomyzon danfordi, moioagă Barbus meridionalis, rădașcă Lucanus cervus, fluture auriu Euphydryas aurinia, și habitatele 6520 Fâneţe montane, 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) și 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).

  Scopul proiectului

  În prezent, activităţile umane tind să nu ia în considerare necesitatea păstrării stării de conservare a mediului. Acest fapt este cauzat în principal de lipsa sau nepunerea în aplicare a unor măsuri și strategii de management, de cunoașterea insuficientă a modului în care trebuie să se desfășoare activităţile zilnice pentru a păstra sau îmbunătăţi, acolo unde se impune, calitatea mediului și a biodiversităţii.

  Proiectul va contribui în mod decisiv la reglementarea activităţilor desfășurate în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0263 Valea Ierii, datorită aplicării măsurilor de conservare din Planul de management al ariei protejate. Astfel, se vor identifica și aplica cele mai bune acţiuni de management corelate cu specificul și necesităţile zonei respective.

  Proiectul va contribui și la creșterea gradului de informare și de conștientizare a populaţiei asupra importanţei păstrării și îmbunătăţirii statutului de conservare a biodiversităţii locale, care în aceste condiţii va aplica în practicile zilnice principiile dezvoltării durabile, fapt ce va avea consecinţe favorabile atât pentru comunităţile locale, cât și pentru restul organismelor cu care împart acest cadru natural.

  Se dorește ca după desfășurarea activităţilor prevăzute în cadrul acestui proiect, comunităţile locale să fie mult mai conștiente de impactul pe care îl au activităţile lor asupra biodiversităţii și în consecinţă gradul de deranj asupra speciilor și habitatelor să scadă, depozitarea necontrolată a deșeurilor să înceteze, animalele domestice să fie ţinute departe de teritoriile importante pentru speciile de interes comunitar.

  Obiectivul proiectului

  Obiectivul general al proiectului îl constituie conservarea biodiversităţii în situl de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii prin implementarea planului de management al sitului.

  Obiectivul general al proiectului reprezintă necesităţile ariei naturale protejate și va permite conservarea speciilor, habitatelor și elementelor de peisaj prin implementarea măsurilor de conservare, precum și prin reactualizarea informaţiilor legate de speciile de plante, animale și habitate de interes comunitar. Prin Planul de management, au fost propuse 41 de măsuri care conduc la îndeplinirea obiectivului general. Proiectul nostru a identificat obiectivele specifice, preluate din Planul de acţiuni al Planului de management aprobat, grupate în 21 de activităţi, în funcţie de specificul lor (specii, habitate, informare și conștientizare, instruire etc.) și de rezultatul așteptat, prioritizate conform unui document de lucru aprobat de finanțator.

  Obiectivele specifice

  • Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost instituită aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora;
  • Actualizarea bazei de informaţii referitoare la speciile și habitatele din aria naturală protejată;
  • Creșterea nivelului de conștientizare pentru grupurile interesate, prin acţiuni care au ca impact conservarea biodiversităţii, acţiuni cu caracter educativ și de învăţare activă în colaborare cu școlile din zona ariei protejate și din apropiere;
  • Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate și de panouri educative;
  • Realizarea siglei ariei naturale protejate și acordarea dreptului de utilizare a acesteia prin încheierea de contracte pe baza Regulamentului;
  • Promovarea recoltării și valorificării corespunzătoare a produselor nelemnoase ale pădurii (fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale și alte asemenea);
  • Realizarea de materiale informative referitoare la aria naturală protejată (broșuri, pliante, postere, cărţi și alte asemenea) și realizarea de publicaţii de promovare a valorilor naturale și cultural;
  • Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate;
  • Derularea măsurilor obligatorii de informare și publicitate;
  • Întărirea capacităţii administrative a custodelui (dotarea custodelui cu echipament corespunzător pentru implementarea planului de management aprobat, derularea custodiei și monitorizarea stării de conservare, desfășurarea cursurilor de instruire necesare).

  Grup țintă

  Prin acţiunile de conștientizare, proiectul dorește să acopere un public cât mai larg. Conform datelor din Planul de management, comuna Băișoara, cu cele 9 sate ale sale, are un număr de 2.330 locuitori, iar comuna Valea Ierii cu 3 sate, are 1.026 de locuitori. Categoriile cheie, luate în calcul pentru măsurile de informare și conștientizare sunt: populaţia locală (toate comunităţile din jurul siturilor, cei ce folosesc resursele zonei), autoritătile locale, generaţia tânără (copiii și adolescenţii) și profesorii acestora, reprezentanţi ai agenţilor economici cu activităţi pe teritoriul sitului, proprietarii, admistratorii și gestionarii resurselor din zonă, asociaţii ale agricultorilor, fermierilor, proprietarilor de terenuri , turiști și ONG-urile locale.

  Peste 16 ani de activitate

  Înființată în anul 2008, cu capital integral privat, EPMC se bazează pe experiența vastă a peste 130 de experți multidisciplinari, fiind prezentă pe piața serviciilor de consultanță în mai multe județe din România.